Products

硼酸盐类极压剂

非损耗型极压润滑剂

REFRESHED AT:2012-07-07 DIY SEGMENT

非损耗型极压润滑剂

LATEST NEWS

2011.06.20

公制与英制换算表(适用于阀门)

picture

 

 

2011.06.20

阀门标准对照表

picture

 

 

2011.06.20

阀门密封圈常用材料及其使用条件

picture